Než začnete používat tyto stránky, seznamte se, prosím, pečlivě s těmito pravidly. Pro zjednodušení budou dále tyto plavidla specifikovaná jako „Pravidla“.

I. článek – Obecná ustanovení


Platformou www.Eyespy.cz pro účely těchto podmínek se rozumí internetové stránky společnosti Eyespy Plus s.r.o., adresou Poděbradova 433, Roztoky u Prahy, 252 63,

IČO:24304395(dále jen „provozovatel“), zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194554. Vlastníkem a provozovatelem platformy www.eyespy.cz (dále jen “platforma”) je Eyespy Plus s.r.o. Služby poskytované platformou www.eyespy.cz (dále jen „platforma“) jsou veřejně přístupné. Provoz platformy, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito Pravidly. Používání platformy je podmíněno souhlasem s těmito Pravidly. Souhlas s těmito Pravidly vyjádří uživatel tím, že používá tuto platformu. V případě porušení těchto Pravidel může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.


II. článek - Autorská práva


Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách této platformy, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, softwaru, grafiky a dalších souborů, jejich výběru a uspořádání. Obsah stránek této platformy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli pozměňován, kopírován, stahován nebo jinak šířen (dále jen „šířit“), samostatně nebo jako součást jiných materiálů. To se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele. Takto udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.


III. článek – Chování uživatele


Uživatel se zavazuje, že při používání této platformy se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatních uživatelů. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: zasahovat do bezpečnosti této platformy nebo jej jinak zneužívat; zasahovat do používání této platformy ze strany jiných uživatelů; využívat platformu pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv; zasílat na tuto platformu zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy; vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů; pokoušet se získat přístup ke stránkám této platformy, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti; šířit na stránkách této platformy jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví politického přesvědčení a které propagují či podporují protiprávní činnost či násilí.


IV. článek – Omezení dostupnosti služeb


Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že může dojít ke špatné dostupnosti služby, či její úplné nefunkčnosti, doručení zprávy, která obsahuje viry či jiné programy, které mohou poškodit počítač či programové vybavení používané uživatelem, nedoručení zprávy, či doručení poškozené nebo neúplné zprávy, či pozdnímu doručení zprávy, neodeslání zprávy, či odeslání poškozené nebo neúplné zprávy či pozdnímu odeslání zprávy, smazání jakýchkoliv dat, změně či zrušení poskytování služeb. Za uvedená omezení dostupnosti služeb provozovatel neodpovídá a uživatel nebude za zde uvedená omezení poskytovaných služeb požadovat náhradu škody.


V. článek – Zpracování osobních údajů a osobnostní práva


Registrací na platformě vyjadřuje uživatel souhlas s Pravidly, s podmínkami používání a zavazuje se je plně dodržovat. Registrací a používáním platformy souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci platformy (dále jen „údaje“) do databáze Provozovatele, jakožto správce (dále v tomto čl. V. jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 anebo § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména skutečnost poskytnutí údajů je dobrovolná, a proto svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat. Dále uživatel má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů popř. jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit zejména ve smyslu ust. § 21 zák. 101/2000 Sb..


VI. článek – Odkazy na internetové stránky třetích stran


Stránky na této platformě mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran. V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na stránky této platformy, v případě, že tyto odkazy a jejich obsah nebyl předem písemně schválen provozovatelem, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy.VII. článek – Omezení poskytovaných služeb


Provozovatel má právo kdykoliv rozsah nebo obsah platformy nebo nabídky platformy změnit, či svěřit provozování platformy třetím stranám (případně s tím, že tyto třetí strany budou mít přístup k důvěrným informacím o uživateli) nebo přestat platformu provozovat za podmínky, že o takových změnách informuje uživatele v dostatečném předstihu, a to nejméně tři pracovní dny předem uvedením informace o změnách na stránkách této platformy nebo doručením zprávy na e-mailovou adresu uživatele.


VIII. článek – Sankce


Provozovatel může uplatnit sankce v případě, že uživatel využívá platformu v rozporu s právním řádem České Republiky nebo dobrými mravy či porušuje tato Pravidla, zejména článek III. těchto Pravidel. Provozovatel může použít kteroukoliv z těchto sankcí: upozornění uživatele, okamžité omezení používání platformy nebo zamezení používání platformy vůči uživateli.


IX. článek – Závěrečná ustanovení


Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn tato Pravidla kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách této platformy. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto Pravidel vyjádří uživatel tím, že bude i nadále tuto platformu nadále používat a využívat služeb provozovatele.
Podpis provozovatele